Begroting 2019

Opzet begroting 2019

Sinds 2017 zetten we met Sint-Michielsgestel geeft ruimte stevig in op de veranderende rolverdeling tussen inwoners en gemeente. Van bepalende instantie wordt de gemeente meer en meer de faciliterende speler in het veld. Met Sint-Michielsgestel geeft ruimte creëren wij een klimaat waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen  uitgenodigd en uitgedaagd worden. Een klimaat waarin we hen, waar mogelijk, de ruimte geven om zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving te nemen.
Het nieuwe college van Sint-Michielsgestel werkt vanuit dezelfde grondgedachte: verantwoordelijkheid nemend waar het moet, ruimte gevend waar het kan. De Programmabegroting 2019, de Financiële begroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 (hierna genoemd de Begroting 2019) zijn daar een uitwerking van. We laten er in zien hoe we ‘verantwoordelijkheid nemen waar het moet, ruimte geven waar het kan’ in de praktijk invullen.
In deze begroting treft u dan ook niet alleen aan wat we gaan doen, maar geven we ook aan hoe we dat plannen in de komende vier jaar. Boter bij de vis zogezegd. Niet alles kan tegelijk, maar we faseren slim en maken en waar het kan werk met werk. Dat levert genoeg ruimte op om de speerpunten uit het college uitvoeringsprogramma te realiseren en de belofte van een financieel gezond Sint-Michielsgestel overeind te houden. We geven daarbij ‘van buiten naar binnen werken’ een extra impuls en zetten dwars door alle programma’s heen, stevig in op de vier hoofdthema’s duurzaamheid, leefbaarheid, sociaal domein en burgerparticipatie.
Voor u ligt, al met al een uitdagende eerste begroting van het nieuwe college. Toch is ondanks alle uitdagingen, het begrote resultaat bij de begroting 2019 € 59.200 positief tot ruim € 800.000 in 2022. Daardoor blijft er ruimte om in 2019 t/m 2022 in te spelen op actuele ontwikkelingen. Dat is ook nodig, want we weten nu al dat in 2019 nog het een en ander staat te gebeuren. Denk alleen al aan het afscheid van onze gewaardeerde burgemeester Jan Pommer en de komst van een nieuwe burgervader of burgermoeder in onze gemeente.  

Indeling begroting
De Begroting 2019 is qua opzet anders dan de Begroting 2018. Bij de Kadernota begroting 2019 hebben de raden van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel besloten om voor beide eenzelfde programma-opbouw te hanteren. De onderliggende producten voor elk programma zijn eveneens gelijk voor beide gemeenten. De Begroting 2019 van de gemeente Sint-Michielsgestel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. De programma's zijn:

 1. Duurzaamheid
 2. Maatschappelijke ontwikkeling
 3. Leefomgeving
 4. Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport
 5. Ruimtegevend bestuur

Het gevolgde proces
Om te komen tot het uitvoeringsprogramma hebben we een intensief proces doorlopen met bestuurders en het management. We hebben het college uitvoeringsprogramma van de gemeente concreet gemaakt en vertaald naar de vijf beleidsprogramma’s van de begroting en de daarbij behorende beleidsproducten. Naast de punten uit het college uitvoeringsprogramma zijn er ook going concern taken toegevoegd, zowel groot als klein, evenals taken waarbij besluiten reeds zijn genomen.
Samen met het college van Boxtel is bovendien gekeken op welke speerpunten beide gemeenten elkaar willen ontmoeten en verbinding kunnen leggen. Door waar dat kan voor een gezamenlijke aanpak te kiezen, zetten we in op een betere kwaliteit, minder kwetsbaarheid en kostenvermindering. Daarna hebben we alle speerpunten uitgezet in tijd voor de komende vier jaar, overeenkomend met de duur van het college uitvoeringsprogramma.

Borging
Per speerpunt wordt aangegeven in welk kwartaal de uitvoering start en wanneer het speerpunt afgerond wordt. Voor speerpunten met een doorlopend karakter is telkens als start aangegeven 2018 Q2 en als eind 2022 Q1. Ook hebben we aangegeven welke portefeuillehouder verantwoordelijk is voor het speerpunt. Bovendien hebben we opgenomen bij welke speerpunten we samenwerken met de gemeente Boxtel. Op deze manier zijn de komende vier jaar de speerpunten in het college uitvoeringsprogramma geborgd in de Planning- & Control documenten. (kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarverslag). In de stukken van de p&c-cyclus geven we bovendien aan wat de verdere uitwerking en de wijzigingen zijn, zodat ook de gemeenteraad de voortgang van deze punten kan volgen.
Alle moties en amendementen uit de Kadernota 2019 zijn verwerkt in de begroting 2019. Er is één uitzondering; de motie voor de herinvoering van de fractievergoeding. Deze komt via de tweede bestuursrapportage 2018 echter alsnog in de (aangepaste) begroting 2019.

Dynamiek
Het tijdspad staat niet in steen gegrift, omdat we te maken hebben met een dynamische buitenwereld die van invloed is op de speerpunten.
Op onderdelen zal eerst duidelijk moeten worden wat de status is van een speerpunt. Het kan zijn dat er eerst visie en beleidsvorming geschreven moet worden of dat we eerst een traject doorlopen van overheids- of burgerparticipatie. Pas daarna kunnen we deze speerpunten concreet in een actieplan zetten. Sommige speerpunten hebben een doorlopend karakter. Het uitvoeringsprogramma is dan ook een dynamisch document.

Indeling
De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

 • Titel van het programma
 • Zo geeft dit programma ruimte
 • Dit valt eronder
 • Dit is het doel
 • Speerpunten in het college uitvoeringsprogramma
 • Dit kost het
 • Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting

Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen:

 • Verantwoordelijk portefeuillehouder(s)
 • Dit gaan we dit jaar doen
 • Zo maken we dit meetbaar
 • Dit kost het
 • Financiële toelichting

De begroting 2019 is samengesteld op basis van bovenstaande uitgangspunten.

Online versie
Net als vorig jaar is deze begroting in een online versie beschikbaar, die we conform toezegging dit jaar hebben doorontwikkeld. Sinds de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel per 1 januari 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij de gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2019 van GR MijnGemeenteDichtbij.