Begroting 2019

Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingplichtige (natuurlijke persoon), geen of weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te kunnen voldoen, kan onder voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. De beoordeling wordt gebaseerd op het wettelijk vastgestelde toetsingsinkomen en –vermogen. Het kwijtscheldingspercentage wordt gebaseerd op de zogenaamde 100%-norm.
Kwijtschelding wordt verleend voor de Onroerende zaakbelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgezonderd van kwijtschelding.

Geraamde kwijtschelding voor het jaar 2019:

Afvalstoffenheffing

€ 16.000

Rioolheffing

€ 10.000