Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit

Om de weerstandscapaciteit van de gemeente in beeld te brengen wordt beoordeeld of de gemeente bij een risicoscenario de schuldverplichtingen in de toekomst kan blijven nakomen zonder dat de uitgaven aan en de investeringen in noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen.
De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

  • Bij de incidentele capaciteit gaat het om de mogelijkheid tot opvangen van calamiteiten en eenmalige tegenvallers zonder dat het invloed heeft op voortzetting van taken op het vastgestelde niveau. Hiertoe rekenen we de middelen post onvoorzien, algemene (risico) reserve en stille reserves.
  • Met de structurele capaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van uitvoering van de bestaande taken. Hiertoe rekenen we de middelen eventuele begrotingsruimte en onbenutte belastingcapaciteit.