Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen

Zoals in het begin van deze paragraaf vermeld moet met ingang van de begroting 2016 een set van vijf financiële kengetallen te worden opgenomen. De invoering van deze set van vijf kengetallen is bedoeld om de financiële positie voor bestuurders en raadsleden inzichtelijker te maken. Per kengetal wordt een korte beoordeling gegeven.

1. a Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de begrotingsomvang.

netto schuldquote per 31 december

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

4,35%

14,50%

4,50%

Een netto schuldquote tussen 0% en 100% wordt door de VNG als normaal beoordeeld, bij een percentage >100% is voorzichtigheid geboden. Er zijn gemeenten zoals onze gemeente die weinig vreemd vermogen op hun balans hebben staan.

1.b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

netto schuldquote per 31 december 

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-2,03%

8,06%

-1,24%

2. De solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves de Algemene reserve (inclusief jaarresultaat) en de bestemmingsreserves.

Solvabiliteitsratio

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

42,23%

46,85%

51,65%

De VNG beoordeelt een solvabiliteitsratio tussen 30% en 80% als normaal. Voor onze gemeente is de verhouding als acceptabel aan te merken.

3. Kengetal grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken (ingevolge artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

Kengetal grondexploitatie

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

5,95%

6,96%

-3,44%

Een lagere boekwaarde en daarmee een lager percentage is in dit geval gunstig.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om tekorten of extra lasten te kunnen opvangen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarvan het omgekeerde geldt. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (zie artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage.

Structurele exploitatieruimte

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

0,81%

0,63%

1,78%

Geconcludeerd kan worden dat op dit punt de flexibiliteit van de begroting toeneemt.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente.
De belastingcapaciteit van de gemeente wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in jaar t (voor 2019 begroot op € 748) te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (€ 721) en uit te drukken in een percentage. Hierbij moet worden aangetekend dat hier wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden van 2 personen of meer in een huis met een gemiddelde WOZ-waarde, een rioolheffing gebaseerd op een verbruik van 60 m3 waterverbruik per persoon en een afvalstoffenheffing gebaseerd op een meerpersoonshuishouden verhoogd met 18 ledigingen 140 liter container diftar.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

rekening 2017

begroting 2018

begroting 2019

99,56%

99,82%

103,81%

De belastingdruk ligt ongeveer op het landelijk gemiddelde.