Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Wegen (inclusief Openbare verlichting)

Het jaarbudget voor het beheer, uitvoering en regulier onderhoud voor wegbeheer bedraagt in 2019 afgerond € 1.058.700 (exclusief kapitaallasten en doorbelasting vanuit MGD).
Hierbij is onderscheid te maken  in:

groot wegenonderhoud

€ 533.700

overig wegenonderhoud

€ 174.900

openbare verlichting

€ 174.900

civiele kunstwerken

€ 16.600

Groot wegenonderhoud

Het jaarlijks groot onderhoud van wegen is gekoppeld aan een periodieke controle van het wegenbestand. Elke 5 jaar wordt een Wegenbeheerplan opgesteld volgens de actuele CROW systematiek in combinatie met visuele inspecties. Het meest recente plan dateert van 2018 voor de periode 2019- 2023. Hieruit is naar voren gekomen dat een kwaliteitsverbetering nodig is om met name het afgesproken onderhoudsniveau in het kader van rijcomfort, veiligheid en voorkomen volgschade te kunnen realiseren.  Ter stimulering van recreatieve mogelijkheden in het buitengebied zal daarnaast extra aandacht worden geschonken aan kwalitatieve opwaardering van fiets- en wandelpaden.

Overig wegenonderhoud

Naast het groot wegenonderhoud stellen we jaarlijks budgetten vast voor overig wegenonderhoud.
Dit betreft onder meer:

  • Klein herstelwerk ter borging veiligheid weggebruiker
  • Constructief onderhoud bermen
  • Onderhoud verkeersborden, markeringen en overig wegmeubilair
  • Schoonhouden van de wegen, onkruidbestrijding
  • Gladheidsbestrijding

Openbare verlichting

Het Beleidsplan Openbare verlichting geldt voor de periode 2011- 2017 en zal in 2019 worden geactualiseerd. Daarin betrekken we een onderzoek om bepaalde fietsroutes in het buitengebied te voorzien van detectie c.q. dynamische verlichting. Door middel van jaarlijkse herverlichting was de ombouw van geel naar wit licht in de woonkernen al in 2010 afgerond.  Daarna is de openbare verlichting in het buitengebied omgebouwd naar LED en zijn beperkt fietsroutes voorzien van extra LED verlichting als gevolg van de effecten revitalisering N617.
Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen of infrastructurele reconstructies voeren we de openbare verlichting standaard uit in LED. Door middel van de jaarbudgetten herverlichting kan de ombouw in de woonkernen van wit licht naar LED worden doorgezet.
Bij onderhoud openbare verlichting wordt onderscheid gemaakt in

  • Klein- en storingsonderhoud
  • Groot onderhoud/ remplace
  • Jaarlijkse herverlichting naar LED

Civiele kunstwerken

Dit jaar zal de vervanging van een drietal bruggen worden voorbereid en opgestart. Op basis van een nadere inspectie zullen in 2019 uitvoeringstechnische maatregelen aan de overige bruggen plaatsvinden. Investeringen voor de vervangingen in 2018 € 60.000 en in 2019 € 60.000.