Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Riolering (inclusief Water)

Het beleid en beheer van de riolering is vertaald in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) voor de periode 2015-2019. In 2019 wordt dit plan geactualiseerd voor de jaren 2020-2024. Dit plan dient als voor de raming van de jaarlijkse kosten voor uitbreiding, instandhouding van rioolstelsel en als basis voor de bepaling van de hoogte van de rioolheffing.
Binnen de uitvoeringsstrategie van het VGRP zijn per 2020 en verder de grootschalige vervangingen van het vrijvervalriool op wijkniveau voorzien. Met het oog op deze strategie zal tot die tijd, de prioriteit gelegd worden bij het planmatig vervangen van de voorzieningen binnen het rioolsysteem zoals elektromechanische pompinstallaties van rioolgemalen, drukrioolunits in het buitengebied en randvoorzieningen. De grootschalige rioolvervangingen op wijkniveau zijn gericht op maximaal afkoppelen. Het VGRP geeft tevens invulling aan de wettelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater.
Het totaal van de lasten riolering (inclusief kapitaallasten, doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij en btw) bedraagt afgerond € 1.489.500. Hier staat tegenover dat de opbrengst van de rioolbelasting in principe een gelijk bedrag is (kostendekkend). Ten behoeve van een eventueel saldo (positief of negatief) is een voorziening Rioolbeheer in het leven geroepen, zodat dit onderdeel budget neutraal in de begroting is opgenomen.

Doelmatig Waterbeheer De Meierij

In overeenstemming met het landelijk Bestuursakkoord Water (2011) werken we sinds 2013 binnen regio De Meierij samen aan doelmatig waterbeheer met een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Aan deze samenwerking nemen deel: gemeenten Boxtel, Best, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Heusden, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Oedenrode (Meierijstad), Vught en de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Doelstellingen zijn de drie K’s: kostenbesparing, kwaliteitsborging en verminderen kwetsbaarheid. Jaarlijks wordt gezamenlijk een jaarplan vastgesteld van activiteiten. In 2017 is de samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd. De looptijd is voorzien tot ten minste 2020. Naast het gezamenlijk ontwikkelen van beleid is er nadrukkelijk oog voor het gezamenlijk uitvoeren van operationele taken.