Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Groen

Het groenbeleid is vastgelegd in het Groenbeleidsplan Sint-Michielsgestel (1999-2015). Aanvullend is voor een deel van de wijken een Groenbeheerplan opgesteld. Het groenbeheer is gericht op het in stand houden van bestaande groenstructuren en groenvoorzieningen. In 2019 zullen achterstand locaties aangepakt worden. Daarnaast onderzoeken we in 2019 de financiële en organisatorische effecten van een verhoging van het algehele kwaliteitsniveau van het groenbeheer.
De reguliere uitgaven die verband houden met het beheer worden jaarlijks in de begroting geraamd op basis van bestekken. De uitvoering van deze bestekken wordt grotendeels uitbesteed. Voor het reguliere onderhoud en beheer van het openbaar groen is voor 2019 een bedrag beschikbaar van € 762.000 (exclusief doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij).