Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Gebouwen

Voor het beheer van gebouwen (exclusief woningen) is een meerjaren onderhoudsplan (MOP gebouwen) opgesteld. Jaarlijks vindt er een storting in de betreffende onderhoudsvoorziening plaats die is gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan. Elk jaar wordt beoordeeld of de geplande technische onderhoudsmaatregel nog past bij de status van het gebouw. Afhankelijk hiervan wordt de norm gehanteerd: normaal onderhoud of instandhouding.
De storting in de voorziening bedraagt voor gebouwen en geprivatiseerde sportaccommodaties € 673.600 in 2019. De geplande uitgaven in 2019 bedragen voor gebouwen en geprivatiseerde sportaccommodaties € 1.294.600.
De onderhoudsvoorziening is op niveau en wordt jaarlijks beoordeeld op toereikendheid.