Begroting 2019

Financiering

Liquiditeitsbegroting

In het begrotingsproces wordt financieringsruimte geclaimd en is het in het belang van een solide liquiditeitsbegroting om deze lasten zo voorspoedig mogelijk op te nemen. Door omstandigheden (procedures, personele capaciteit, economische ontwikkelingen e.d.) kunnen plannen vertragen en ontstaat er een afwijkend financieringsbeeld, uiteraard met de bedoeling om de begroting daar zo mogelijk op aan te passen. Gebaseerd op de werkelijke cijfers 2017, de geactualiseerde begroting 2018 en de meerjarenbegroting ontwikkelt de liquiditeitsbegroting zich als volgt.

financieringsbehoefte

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000)

saldo inkomsten exploitatie en investeringen

59.913

56.775

65.771

57.858

57.567

57.397

saldo ontvangen aflossingen

229

161

164

167

170

173

saldo ontvangsten

60.142

56.936

65.935

58.025

57.737

57.570

saldo uitgaven exploitatie

55.633

57.821

58.068

54.469

55.268

53.064

saldo investeringen en voorzieningen

1.027

5.852

1.860

1.781

4.956

1.329

aflossing geldleningen

1.305

1.254

1.256

1.146

649

402

saldo uitgaven

57.965

64.927

61.184

57.396

60.873

54.795

op te nemen geldleningen

0

0

0

0

0

0

financieringsresultaat

2.177

-7.991

4.751

629

-3.136

2.775

resultaat voorgaande jaren

2.822

Cumulatief

4.999

-2.992

1.759

2.388

-748

2.027

overschot

tekort

overschot

overschot

tekort

overschot

Afhankelijk van de renteontwikkelingen wordt periodiek beoordeeld of het aantrekken van langlopende of kortlopende geldleningen wenselijk of noodzakelijk is. Op basis van deze prognoses zal financiering vermoedelijk plaatsvinden met kortlopende geldleningen.