Begroting 2019

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 28 juni 2018 heeft de raad de kadernota begroting 2019 vastgesteld. Tevens is de schijf voor het jaar 2018 als eerste bestuursrapportage vastgesteld. Voor een nadere toelichting voor de hierin opgenomen ontwikkelingen wordt verwezen naar de betreffende raadstukken. Samenvattend is sprake van de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Saldi rapportages

2019

2020

2021

2022

Primitieve Begroting 2018-2021

867

1.238

1.506

2e Bestuursrapportage 2017

776

1.188

1.332

Kadernota 2019 en 1e Bestuursrapportage 2018

10

235

241

335

Begroting 2019-2022

59

574

939

813

Ontwikkeling begrotingssaldo (x €1000)

2019

2020

2021

2022

Primitieve Begroting 2018 - 2021

867

1.238

1.506

Mutaties tot en met 2e Bestuursrapportage 2017

-91

-50

-174

Mutaties tot en met Kadernota 2019 en 1e bestuursrapportage 2018

-766

-953

-1.090

335

Mutaties Begroting 2019

49

339

697

477

Jaarresultaten Begroting 2019 – 2022

59

574

939

813

Verschillenanalyse kadernota 2019 en 1e burap 2018

2019

2020

2021

2022

Effecten begrotingen gemeenschappelijke regelingen

-32

-102

-156

-211

Toerekening bijdrage MGD aan afval en riolering

-32

-71

-106

-153

Uitvoering Motie handhaving parkeren c.s.

-25

-25

-25

-25

Herberekening uitkering Gemeentefonds

144

442

624

586

Herberekening kapitaallasten, toerekening rente Grex, rente e.d.

-5

95

360

280

Mutaties begroting 2019

49

339

697

477

Positieve bedragen zijn/leiden tot overschotten.