Begroting 2019

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

In de voorliggende begroting 2019 met bijbehorende meerjarenramingen 2020-2022 is een aantal nog te realiseren taakstellingen opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000)

Personele beperking i.v.m. wegvallende leges

75,0

75,0

75,0

75,0

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

15,0

15,0

15,0

15,0

Kinderopvang/peuterspeelzalen huur

125,0

125,0

125,0

125,0

Invoeren inkomensafhankelijke bijdrage PSW

10,0

10,0

10,0

10,0

Clustering educatieve cluster / accommodatiebeleid

50,0

150,0

150,0

150,0

Totaal nog te realiseren taakstellingen

275,0

375,0

375,0

375,0

Toelichting taakstellingen:
De personele taakstelling vloeit voort uit de verlenging geldigheid (van 5 naar 10 jaren) van reisdocumenten waardoor én de inkomsten op termijn af zullen nemen en de personele inzet beperkter zal worden.
Met betrekking tot de kinderopvang is het VES al gerealiseerd; de resterende taakstelling is in onderzoek.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo

59,0

574,0

939,0

813,0

De resultaten worden na realisatie gestort in de Vrije investeringsreserve.