Begroting 2019

Reserves

I. ALGEMENE RESERVES

Algemene Risico Reserve

Behouden van eigen vermogen.
Reserve dient primair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd.

II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Vrije investeringsreserve
Het creëren van een vrij te bestemmen reserve die bij nadere bestemming geen gevolgen voor de exploitatie heeft, bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten voor een nieuwe investering.
Voeding vindt plaats door, onder andere, winsten uit de grondexploitaties.

Vermogensreserve

Reserve om het eigen vermogen in stand te houden. De reserve dient secundair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing: voor zover het risicobeslag het niveau van de algemene risicoreserve te boven gaat.

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT

Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Groenfonds

Reserve ter dekking van kosten verbonden aan het realiseren van projecten ter versterking van de recreatieve functie van de gemeente en ter vergroting van de natuurlijke en landmaatschappelijke waarden van het buitengebied, onder meer ter compensatie voor het verlies van open ruimten als gevolg van verstedelijking van de dorpsranden.

Hypotheekfonds H.N.G.

Reserve ten behoeve van het spreiden van het resultaat als gevolg van de gekapitaliseerde verkoopprijs in het verleden. De reserve wordt in 2020 opgeheven. Een eventueel saldo valt vrij.

Wegbeheer

Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van de uitgaven van wegbeheer en het afdekken van extra kosten veroorzaakt door weer- en seizoensinvloeden.

Reserve Sociaal Domein

Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten derden uitvoering van de gebieden op het sociaal domein.

Egalisatiereserve P&O

Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren lasten van derden gerelateerd aan de rechtspositieregeling personeel, Arbo, personeelsvoorzieningen en opleidingskosten en het flexfonds.

Gemeentelijke subsidies

Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten in verband met het gebudgetteerde subsidieplafond en realisatie van de opgelegde taakstelling.

Cultuurzaken

Reserve ten behoeve van het financieren van het realiseren van kunstobjecten in de gemeente.

Egalisatiereserve bouwvergunningen

Reserve ten behoeve van het opvangen van realisatierisico's ten aanzien van de hoogte van geraamde inkomsten van bouwleges in meerjarig perspectief.

Realisatie Educatieve Clusters (gebouwelijk)

Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de educatieve clusters.

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)

Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de kulturhusen.

Egalisatiereserve lokaal onderwijs beleid

Reserve ten behoeve van het egaliseren van de kosten van het lokale onderwijsbeleid.

Egalisatiereserve afschrijvingen

Reserve ten behoeve van het egaliseren investeringen waarvan dekking plaatsvindt uit reserves.
Vertoont een reserve in een jaar een negatieve stand dan wordt deze gedekt door successievelijk te beschikken over:
- de Vrije investeringsreserve
- de Vermogensreserve

- de Algemene reserve

Verloop van de reservepositie

RESERVES

(bedragen x € 1.000)

saldo per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I.   ALGEMENE RESERVES

Algemene Risico Reserve

5.010

4.405

4.405

4.405

4.405

4.405

II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Vrije investeringsreserve  

1.402

948

206

604

764

1.421

Vermogensreserve 

1.733

1.177

1.127

1.560

1.990

2.417

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

82

0

0

0

0

0

Groenfonds

1.007

681

611

541

471

401

Hypotheekfonds H.N.G. 

198

137

71

0

0

0

Wegbeheer

407

407

407

407

407

407

Reserve Sociaal Domein

3.987

3.131

2.977

2.881

2.805

3.015

Egalisatiereserve P&O

606

561

561

561

561

561

Gemeentelijke subsidies

23

152

109

90

96

102

Cultuurzaken

82

85

72

60

47

35

Egalisatiereserve bouwvergunningen

634

634

634

634

634

634

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)

769

456

274

213

1.190

1.138

Egalisatiereserve lokaal onderwijs beleid

27

27

27

27

27

27

Egalisatiereserve afschrijvingen   

5.475

5.141

4.820

4.500

4.180

3.860

TOTAAL RESERVES

21.442

17.941

16.302

16.483

17.577

18.423

(Nog) niet in de begroting verwerkte posten (wel in bovenstaand overzicht):

  1. Concept storting i.v.m. tekort afval (en terugstorting in 2023) in 2018 ten laste van de algemene reserve € 605.000
  2. Concept storting i.v.m. exploitatieresultaat 2019-2022 respectievelijk, € 59.200, € 573.700, € 938.500 € 812.500
  3. Concept onttrekking in 2021 i.v.m. opheffing reserve HNG € 436