Begroting 2019

Voorzieningen

In de regelgeving, in de nota voorzieningen 2008-2012 en in de kadernota 2012 zijn de kaders geformuleerd voor het instellen van een voorziening. Er zijn 4 voorzieningen in 2017 in gebruik. Te weten:

Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa)

Op basis van de regelgeving moet voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van niet-gelijkblijvend volume een voorziening gevormd worden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld of deze toereikend is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waardering van de voorziening vindt plaats op basis van actuariële waarde berekening, rekening houdende met de sterftekansen.

Voorziening onderhoud accommodaties / gebouwen

Ter egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. In overeenstemming met de begroting en het meerjarige onderhoudsplan vinden stortingen in de voorziening plaats ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De mate van onderhoud wordt vastgelegd in dit plan. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks beoordeeld opdat ook vastgesteld kan worden of de voorziening op niveau is.
Een onderhoudsplan (versie augustus 2018) is beschikbaar.

Voorziening afvalverwijdering / -verwerking

Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten en toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. In de motie die is aangenomen bij de Kadernota 2017 is besloten de kosten voor het afwerken van de zaken rondom de stortplaats Vlagheide (€ 312.994) ook ten laste te laten komen van deze voorziening. Een meerjarig plan is beschikbaar.
Een tekort is voorzien van € 605.000 wordt in 2018 voorkomen door eenzelfde onttrekking te doen uit de Algemene reserve en de tarieven hierop aan te passen. In 2023 wordt het bedrag ten laste van de voorziening teruggestort in de Algemene reserve.

Voorziening rioolbeheer

Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen.
 

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

saldo per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoud accommodaties (geen scholen)

2.314

2.147

1.526

635

833

433

Voorziening pensioenverplichting bestuurders (APPA)

2.404

2.383

2.266

2.147

2.026

1.906

Voorziening afvalverwerking

43

271

106

155

99

380

Voorziening rioolbeheer

6.613

6.991

7.510

7.932

8.398

8.707

TOTAAL VOORZIENINGEN

11.374

11.792

11.407

10.869

11.356

11.426