Begroting 2019

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

Nieuw beleid/gehonoreerde wensen

Bij de vaststelling van de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opnemen van een aantal posten nieuw beleid/gehonoreerde wensen. Deze posten zijn verwerkt in begroting 2019. Dit is onder te verdelen in investeringen en (extra) budgetten.

Samenvattend geeft dit het volgende beeld:

Overzicht investeringen
(bedragen x € 1.000)

Programma

Krediet

2019

2020

2021

2022

Vervangen onveilige bruggen

Leefomgeving

60

60

Aanpassen riool t.b.v. camping Hoge Heide

Leefomgeving

130

130

Aanleg van een brandmeldinstallatie

Cultuur, sport en recreatie

25

25

TOTAAL INVESTERINGEN

215

60

0

0

155

Overzicht budgetten (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Borging huidige kwaliteit IC/ICT exploitatie

313

358

360

362

Knelpunten personele capaciteit

377

386

394

403

Taakstelling

275

275

275

275

Gemeentelijke dienstverleningsambities

64

64

65

65

Autonome wettelijke ontwikkelingen

41

41

24

6

Ondersteuning statushouders

pm

pm

Bijdrage € 2 per inwoner Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

57

58

58

59

Inzameling textiel en kringloopgoederen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

30

30

30

30

Invoering digitale LTA en vormgeven vernieuwde vergaderstructuur - gemeenteraad

5

5

5

5

Uitbreiding formatie RO

60

Verduurzaming buitenaccommodaties sportverenigingen

100

100

100

100

Voortzetten ondernemersvijfdaagse

10

10

TOTAAL BUDGETTEN

1.332

1.317

1.321

1.305

Toelichting budgetten nieuw beleid

Vervangen onveilige bruggen

De gemeente heeft circa 30 bruggen in beheer. Een aantal van deze bruggen is dermate oud dat de conditie sterk is afgenomen waardoor soms gevaarlijke situaties ontstaan. Een drietal bruggen in Berlicum moet op korte termijn vervangen worden. Ook zijn de liggers van de Piet van der Lee brug aan vervanging toe. Hiervoor is in 2018 een investering nodig van € 60.000.
Dit jaar volgen nog inspectierapporten voor de overige bruggen. De verwachting is dat hieruit naar voren komt dat er nog meer bruggen vervangen moeten worden. Ook deze kosten zijn geraamd op € 60.000. Deze uitgaven komen in 2019.

Aanpassen riool t.b.v. camping Hoge Heide

Camping de Hoge Heide heeft plannen voor een uitbreiding. Als deze gerealiseerd worden zijn er ook aanpassingen nodig aan het gemeentelijk riool. De kosten voor deze aanpassingen zijn geraamd op € 130.000. Afgesproken is dat 50% van de kosten worden betaald door de camping.

Aanleg van een brandmeldinstallatie

De Moerkoal dient de brandmeldingsinstallatie te vernieuwen en uit te breiden om de gebruiksvergunning te behouden. Dit brengt een investering met zich mee van € 25.000.

Gehonoreerde wensen MGD

Inmiddels is de begroting van MGD vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ter goedkeuring aangeboden aan de provincie. In deze begroting zijn nog de wensen verwerkt die in de kadernota van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel waren opgenomen en waarmee beide raden hebben ingestemd. In deze meerjarenbegroting is dan ook verwerkt de in de tabel opgenomen extra bijdrage aan MGD. Deze extra bijdrage zal MGD als volgt aanwenden:

  1. Het opnemen van budget om de huidige IV/ICT kwaliteit te kunnen borgen.
  2. Het oplossen van knelpunten in de personele capaciteit.
  3. Het schrappen van de resterende taakstelling in combinatie met de uitgesproken ambities van de gemeentebesturen.
  4. Het kunnen voldoen aan aankomende autonome wettelijke verplichtingen voor de gemeenten.
  5. Het kunnen voldoen aan gemeentelijke dienstverleningsambities waarvoor aanvullende IV/ICT budgetten nodig zijn.

Ondersteuning statushouders

Minimaal ¼ van het uitkeringsbestand bestaat inmiddels uit statushouders. Er blijkt nog steeds ondersteuning noodzakelijk voor oudkomers en nieuwkomers. In 2018 komt een integraal voorstel met het doel om statushouders meer te laten participeren en financieel zelfredzaam te maken. Hierin kunnen vluchtelingenwerk en welzijnsinstelling BINT een rol hebben

Bijdrage € 2 per inwoner Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Financiële middelen beschikbaar stellen om, vooral, ondermijning tegen te gaan. Dit voor de komende beleidsperiode 2019 tot en met 2022. Daartoe een extra bijdrage van € 2,00 per inwoner beschikbaar stellen voor de financiering van:

  • Ontkleurd basisteam projectleider ondermijning;
  • Het opzetten en inzetten van interventieteam(s) op het gebied van ondermijning;
  • De ontwikkeling van een adequate tool op het gebied van de monitoring van het effecten van het gevoerde veiligheidsbeleid.
  • Nieuwe projecten of samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid op het niveau van het basisteam Meierij.

Inzameling textiel en kringloopgoederen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

In de gemeente Sint-Michielsgestel leeft de wens om te onderzoeken of de inzameling van textiel en kringloopgoederen kan worden ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via werkplekken en werkervaringsplekken een kans te geven.  Deze wens brengt echter kosten met zich mee.

Invoering digitale LTA en vormgeven vernieuwde vergaderstructuur - gemeenteraad

Budget van de raad ophogen om o.a. de digitale Lange Termijn Agenda (LTA) aan te kunnen schaffen en te onderhouden en de vernieuwde vergaderpoot ‘Informeren en ontmoeten’ te kunnen organiseren. Verder nemen in het algemeen de activiteiten rondom de raad toe, denk bv. aan raadsbrede cursussen en werkbezoeken.

Uitbreiding formatie RO

Om projecten in het kader van woningbouw op te pakken is uitbreiding van de capaciteit dringend gewenst. Aan de hand van de projectplannen is een plankostenscan opgesteld. De kosten van de gewenste uitbreiding zijn de kosten gemoeid met 3 fte. Voorgesteld wordt om twee fte in te vullen via een uitbreiding van de capaciteit en de derde fte voorlopig via inhuur om hiermee flexibiliteit te hebben en te kunnen inspelen op wijzigingen. De eerste twee FTE is al bij de MGD opgenomen.

Verduurzaming buitenaccommodaties sportverenigingen

In september 2017 heeft de raad de Notitie Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2018 – 2021 vastgesteld. Hierin is onder meer een voorstel opgenomen gericht op verduurzaming van accommodaties die door een (buiten)sportvereniging worden geëxploiteerd. Deze plannen vinden hun oorsprong in suggesties die door verenigingen zelf tijdens gesprekstafels zijn gedaan. Doel is om door energiebesparende maatregelen op de accommodaties een zodanig positief effect op de exploitatie van de betreffende vereniging te realiseren dat de zogeheten “jeugdledensubsidie” van deze vereniging in 2021 kan worden beëindigd. Deze ondersteuning kan worden ingezet in combinatie met subsidiemogelijkheden van het Ministerie van EZ en het Waarborgfonds Sport (co-financiering). Nadere details worden uitgewerkt in een regeling. De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 100.000 en worden gedeeltelijk opgevangen door het vervallen van subsidies

Voortzetten ondernemersvijfdaagse

Om de samenwerking met de ondernemers en tussen de ondernemers onderling te versterken is in 2017 samen met gemeente Sint-Michielsgestel de ondernemersvijfdaagse georganiseerd. In deze vijfdaagse zijn ondernemers van beide gemeenten in het zonnetje gezet en stond ontmoeting centraal. Activiteiten tijdens deze week waren onder andere het ondernemersontbijt, de startersavond, maatschappelijke beursvloer en de afsluitende feestavond waar netwerken en plezier centraal stond. Vanuit de ondernemers zijn zeer positieve reacties ontvangen op dit initiatief.