Begroting 2019

Investeringen

Economisch en maatschappelijk nut

De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Deze investeringen met een meerjarig nut moeten bruto worden geactiveerd (reserves mogen niet in mindering gebracht worden; bijdragen van derden wel).
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld. Tot en met 2016 was de regel deze investeringen bij voorkeur niet te activeren, of indien wel activering plaatsvond deze in een zo kort mogelijke periode af te schrijven. Bij deze investeringen was het echter wel toegestaan reserves of voorzieningen als dekking in mindering te brengen op de investering. Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten wordt in het nieuwe BBV de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven. Dit komt overeen met het vastgestelde beleidskaders voor activering- en afschrijving in de gemeente Sint-Michielsgestel. Daarnaast geldt voortaan voor beide type investeringen de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

In het navolgende overzicht worden de totaal begrote investeringen voor 2019 tot en met 2022 weergegeven met daarbij het gevoteerde krediet voor het genoemde investeringswerk. Met het vaststellen van de programmabegroting worden ook de in de begroting opgenomen investeringen geautoriseerd.