Begroting 2019

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.
Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2017 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2017;
  • Kolom 2018 tot en met 2022 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

Begroting balans (bedragen x € 1.000)

ACTIVA, per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

22

14

5

4

3

2

-

Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

22

14

5

4

3

2

Materiële vaste activa

27.966

30.366

29.192

27.984

31.027

29.725

-

Investeringen met een economisch nut

24.041

26.194

25.154

24.118

27.170

26.037

-

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

3.568

3.494

3.374

3.272

3.132

3.030

-

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

358

678

665

594

725

658

Financiële vaste activa

4.005

3.808

3.878

3.641

3.471

3.297

-

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

55

55

55

55

55

55

-

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

2.008

1.938

1.868

1.798

1.727

1.657

-

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

-

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.534

1.470

1.377

1.281

1.182

1.080

-

Leningen aan deelnemingen

-

Leningen aan overige verbonden partijen

-

Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

-

Overige langlopende leningen

209

208

508

507

506

506

-

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer

-

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

198

136

70

Totaal vaste activa

31.993

34.188

33.076

31.629

34.501

33.025

Vlottende activa

Voorraden

3.732

4.111

-2.325

-2.375

-

Overige grond- en hulpstoffen

-

Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)

3.732

4.111

-2.325

-2.375

-

Gereed product en handelsgoederen

-

Voorraden vooruitbetalingen

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

16.904

808

803

-

Vorderingen op openbare lichamen

7.734

-

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

-

Overige verstrekte kasgeldleningen

808

803

-

Rekening courant verhouding met het Rijk

8.018

-

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

-

Overige vorderingen

1.151

-

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier

-

Overige uitzettingen

Liquide middelen

221

-

Kassaldi

-

Banksaldi

221

Overlopende activa

640

-

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

- Het Rijk

- Overige Nederlandse overheidslichamen

-

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

640

Totaal vlottende activa

21.497

4.111

-1.516

-1.572

TOTAAL ACTIVA

53.490

38.299

31.560

30.057

34.501

33.025

Begroting balans (bedragen x € 1.000)

PASSIVA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

22.591

17.941

16.302

16.483

17.577

18.423

-

Algemene reserve

5.010

4.405

4.405

4.405

4.405

4.405

-

Bestemmingsreserves

16.432

13.536

11.896

12.078

13.171

14.017

-

het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

1.149

Voorzieningen

11.374

11.792

11.407

10.869

11.356

11.427

-

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.404

2.383

2.266

2.147

2.026

1.906

-

Voorzieningen ter egalisering van kosten

2.314

2.147

1.526

635

833

433

-

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

-

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

6.656

7.262

7.615

8.087

8.497

9.087

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

6.361

5.107

3.851

2.705

2.056

1.654

-

Obligatieleningen

-

onderhandse leningen van:

1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen

6.361

5.107

3.851

2.705

2.056

1.654

3. binnenlandse bedrijven

4. openbare lichamen

5. overige binnenlandse sectoren

6. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

Door derden belegde gelden

-

Waarborgsommen

-

Overige leningen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Totaal vaste passiva

40.327

34.840

31.560

30.057

30.989

31.503

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

11.932

3.459

3.511

1.522

-

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

-

Overige kasgeldleningen

3.459

3.511

1.522

-

Banksaldi

972

-

Overige schulden

10.960

Overlopende passiva

1.231

-

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

-

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

- het Rijk

14

- overige Nederlandse overheidslichamen

173

-

overlopende vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.044

Totaal vlottende passiva

13.163

3.459

3.511

1.522

TOTAAL PASSIVA

53.490

38.299

31.560

30.057

34.501

33.025