Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2019
(bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1 duurzaamheid

4.338

5.336

-998

programma 2 maatschappelijke ontwikkeling

4.561

29.582

-25.022

programma 3 leefomgeving

13.455

20.154

-6.700

programma 4 economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

361

5.267

-4.906

programma 5 ruimtegevend bestuur

1.508

4.893

-3.385

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

- 0.5 Treasury

-757

53

-810

- 0.61 OZB woningen

4.948

558

4.390

- 0.62 OZB niet-woningen

1.218

0

1.218

- 0.64 Belastingen overig

713

808

-95

- 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

36.842

0

36.842

Overhead (taakveld 0.4)

0

2.128

-2.128

Heffing Vpb (taakveld 0.9 vennootschapsbelasting)

0

0

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8 overige baten en lasten)

435

540

-105

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

67.622

69.321

-1.699

Toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Programma 1 duurzaamheid

60

0

60

programma 2 maatschappelijke ontwikkeling

678

480

198

programma 3 leefomgeving

538

82

455

programma 4 economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

775

0

775

programma 5 ruimtegevend bestuur

220

10

211

RESULTAAT

69.893

69.893

0

incidentele baten en lasten

9.881

9.817

64

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

60.012

60.076

-64