Begroting 2019

Inzicht in baten en lasten Begroting 2019

Inzicht baten Begroting 2019

In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2019. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2019 bedragen € 69,893 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als baten per programma
  • Als baten per inkomstensoort

Baten per programma

De voor het jaar 2019 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergeven:

Programma 1 duurzaamheid

4.398

programma 2 maatschappelijke ontwikkeling

5.239

programma 3 leefomgeving

13.993

programma 4 economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

1.136

programma 5 ruimtegevend bestuur

45.128

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

69.893

Baten als inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

36.842

52,71%

belastingen en heffingen

11.117

15,91%

grondverkopen

11.044

15,80%

rijksbijdragen

3.462

4,95%

resultaatbestemming

2.271

3,25%

bijdragen derden

1.370

1,96%

administratief

1.310

1,87%

huren en pachten

1.201

1,72%

inkomens- en vermogensoverdrachten

481

0,69%

taakstelling

427

0,61%

rente en dividend

202

0,29%

vrijval voorziening

166

0,24%

Totaal

69.893

100,00%

Samenvattend kan worden gesteld dat bijna 74% van de gemeentelijke baten bestaan uit gemeentefonds (53%), belastingen en heffingen (16%) en rijksbijdragen (5%). Voorts wordt ruim € 2,2 miljoen vanuit de reservepositie ingezet als dekkingsmiddel.

Inzicht lasten Begroting 2019

In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2019. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2019 bedragen € 69,893 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als lasten per programma
  • Als lasten per uitgavensoort.

Lasten per programma

De voor het jaar 2019 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergeven.

Programma 1 duurzaamheid

5.336

programma 2 maatschappelijke ontwikkeling

30.062

programma 3 leefomgeving

20.237

programma 4 economie, toerisme, recreatie, cultuur en sport

5.267

programma 5 ruimtegevend bestuur

8.991

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

69.893

Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in de diverse exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

16.357

23,40%

overige goederen en diensten

9.712

13,90%

administratief

7.746

11,08%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

7.193

10,29%

Wmo

5.262

7,53%

subsidies en bijdragen

5.208

7,45%

jeugdzorg

4.917

7,03%

grondexploitatie

4.491

6,43%

inkomensvoorzieningen

3.815

5,46%

rente en afschrijving

1.823

2,61%

salarissen

1.130

1,62%

storting onderhoudsvoorzieningen

674

0,96%

resultaatbestemming

572

0,82%

storting verplichtingenvoorzieningen

524

0,75%

energiekosten

225

0,32%

rijksbijdragen

126

0,18%

belastingen en heffingen

83

0,12%

inhuur personeel

36

0,05%

Totaal

69.893

100,00%

Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 23% is de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein omvatten 20% van de totaal begrote lasten.