Begroting 2019

Financiële positie

Presentatie structureel begrotingssaldo

Incidenteel en structureel begrotingsresultaat

2019

2020

2021

2022

Bedragen x € 1.000

Baten

67.622

60.365

61.633

58.984

Lasten

69.261

60.183

60.539

58.138

Saldo

-1.639

182

1.094

846

Resultaatbestemming

1.699

391

-154

-34

Resultaat ná bestemming

59

574

939

813

Incidentele baten/lasten

-299

-188

-50

-19

Structureel begrotingsresultaat

359

761

990

831

overschot

overschot

overschot

overschot

Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat voor alle jaren 2019-2022 de begroting structureel en reëel in evenwicht is.