Begroting 2019

Ruimtegevend bestuur

Lasten € 8.989.977
Baten € -45.127.900
Saldo € -36.137.923