Begroting 2019

Grondbeleid

Voortgang van de exploitaties

Jacobskamp

Tot en met het jaar 2017 hebben de ontwikkelende partijen bouwrijpe gronden afgenomen voor de realisatie van in totaal 195 woningen. De opgave van twee van de drie ontwikkelende partijen is voltooid. In het jaar 2017 zijn gronden afgenomen voor de realisatie van in totaal 48 woningen. Hiervoor zijn koopovereenkomsten gesloten en zijn gronden geleverd aan de betrokken ontwikkelende partijen.

Fase 1

Alle gronden in fase 1A zijn uitgegeven en de woningen zijn gebouwd. In fase 1B zijn 4 kavels afgenomen. De resterende kavels binnen deze fase worden naar verwachting als laatste fase op de markt gebracht. Momenteel wordt de voorkeur gegeven aan de ontwikkeling en afbouw van de in uitvoering zijnde fase 3 en 4.

Fase 2

Fase 2 is op één uitgeefbare vlek na uitgegeven en gerealiseerd.

Fase 3

In het kader van de afzetbaarheid van de woningen is voor de noordelijke strook van fase 3 overgegaan tot herverkaveling. In het kader van deze herverkaveling wordt het bestemmingsplan (deels) gewijzigd. In fase 3 zijn tot op heden gronden afgenomen voor de bouw van in totaal 47 woningen.  

Fase 4

Fase 4 is vrijwel volledig bouwrijp gemaakt. De aanleg van het parkeerterrein nabij de sporthal is uitgevoerd. De verwachting is dat een groot deel van de uitgeefbare gronden in fase 4 op korte termijn door de ontwikkelende partij wordt uitgewerkt en op de markt wordt gebracht.
De afbouw van het openbaar gebied (woonrijp maken) vindt gefaseerd plaats. Het tempo van de afbouw is afhankelijk van de oplevering van de woningen.  

Centrumplan

1e fase centrumplan

De ontwikkeling van het Dommelsch Huys is als gezamenlijk project van gemeente, Ahold en Brabant Wonen op 6 maart 2015 gegund aan Van Wanrooij Projectontwikkeling. De omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend op 2 november 2015. De 1e fase van het ‘Dommelsch Huys’ met daarin de nieuwe supermarkt en 22 sociale huurwoningen is opgeleverd. De 2e fase van het ‘Dommelsch Huys’ (3 sociale huur en 19 vrije sector appartementen) is in aanbouw en wordt eind 2018 opgeleverd.

2e fase centrumplan

Concept-nl heeft de ontwikkeling van het noordelijk winkelconcentratiegebied in voorbereiding. Dit betreft het bouwblok Emté, het bouwblok ter plaatse van de bibliotheek en het kleine hoekblok ter plaatse van de huidige Emté. Met de ontwikkelaar van het noordelijk centrumdeel, ‘Plan Brenthof’, worden de afspraken op basis van de gesloten ontwikkelovereenkomst afgerond. De verkoop van de woningen start in het najaar van 2018, mits er een onherroepelijke omgevingsvergunning is.
De start van de bouwwerkzaamheden is gepland 4e kwartaal 2018. In de loop van 2018 starten de werkzaamheden in dit deel van het centrumplan die beginnen met het bouwrijp maken, zoals de sloop van de aanbouw aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis, een grondruil met de eigenaren van Petrus Dondersplein 25 en de sloop van de huidige Emté.

3e fase centrumplan

Deze fase omvat de bouwblokken Toren en Villa. De aanbesteding van deze twee bouwblokken is in voorbereiding. Na vaststelling van het programmatisch kader zal in 2018 de formele biedingsprocedure  starten met de selectie van een aantal marktpartijen.  De start bouw van de 3e fase is gepland begin 2019, na gereedkomen van de 2e bouwfase van het Dommelsch Huys.     

Overige deelprojecten

Het plan ‘Hof van Overkerck’ (nieuwbouw winkels Nieuwstraat 1a-b, 2 appartementen en 4 grondgebonden woningen) start 4e kwartaal 2018. Project het 'Meestershuis' (ten noorden van de toren) betreft de realisatie van een horecavestiging + woning. Op de plek waar het ‘Meestershuis’ (horeca) gaat komen is het archeologisch onderzoek afgerond en de grond is verkocht. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Ter plaatse van de voormalige brandweerkazerne aan de Ceintuurweg is een woonkavel uitgegeven. De bouw van de betreffende woning is voltooid.   

De Zeelder

Op 16 mei 2013 heeft de raad ingestemd met de denkrichting van het college om de verkoop van de kavel versneld op te starten. Dit geldt tevens voor de uitvoering van de gerelateerde civieltechnische werkzaamheden (bouw- en woonrijp maken).
In het plangebied was een verontreiniging van het grondwater aanwezig. De benodigde sanering hiervan heeft plaatsgevonden. Eind 2016 is een koopovereenkomst getekend met een partij voor afname van de grond (1.019 m²) voor de realisatie van vier patiowoningen. De kavels worden medio september/oktober 2018 geleverd. Het bestemmingsplan ‘Berlicum-Zuid’ is herzien. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Momenteel is een binnengekomen bezwaarschrift in behandeling.  

Grinsel Triestpad

Met de bouw van de woningen is gestart in 2012. Het appartementencomplex, de 16 starterswoningen alsmede 12 tweekappers zijn gebouwd en opgeleverd.
De verkoop van de kavels aan de Vaart maken onderdeel uit van het project en de grondexploitatie. De kavels maken onderdeel uit van het onherroepelijke bestemmingsplan ‘Kom Den Dungen’.
Voor de afname van de kavels (totaal 456 m²) is een koopovereenkomst gesloten met een partij.
De civieltechnische werkzaamheden (bouw- en woonrijp maken) zijn grotendeels afgerond. De resterende werkzaamheden hebben met name betrekking op de afbouw van het openbaar gebied rondom de kavels aan de Vaart en upgrading van het aanliggende speelterrein.