Begroting 2019

Grondbeleid

Risico's versus kansen

Jacobskamp

Op de grondexploitatie van project Jacobskamp zijn risico’s van toepassing. De belangrijkste risico's zijn:

  • In één van de overeenkomsten met de ontwikkelende partijen is een residuele toets van de grondwaarde overeengekomen. Deze toetsing vindt per fase/cluster plaats.
  • Vertraging in de te ontvangen grondopbrengsten door een lagere verkoopsnelheid dan op dit moment is voorzien (conjunctureel risico).

Centrumplan

Op de grondexploitatie van project Centrumplan zijn risico’s van toepassing. De belangrijkste risico's zijn:

  • De winkels van het Hoefijzer worden tot aan het moment van sloop verhuurd. (Partiële) leegstand vormt een risico met betrekking tot de verkrijging van de huurinkomsten vanuit de diverse verhuurbare winkelruimten.
  • Het voormalig gemeentehuis wordt op termijn verkocht (begin 2020). Ondanks het gegeven dat de beoogde verkoopopbrengst naar beneden is bijgesteld (MPG voorjaar 2015), bestaat op basis van de huidige marktsituatie en de verwachtingen voor de toekomst, het risico dat de geprognosticeerde verkoopopbrengst niet wordt behaald.
  • De verhuur van het voormalig gemeentehuis is per 1 november 2017 beëindigd. Het risico is aanwezig dat ondanks alle inspanningen de inkomsten vanuit de verhuur van het voormalige gemeentehuis niet worden behaald. Hetgeen leidt tot een lagere opbrengst voor de grondexploitatie.
  • Hogere plankosten als gevolg van onvoorziene complicaties en vertraging in de uitvoeringsplanning.
  • Extra kosten in geval van tijdelijke huisvesting van de bibliotheek.
  • Extra kosten in geval van archeologische vondsten.

De Zeelder

De civieltechnische kosten voor de aanleg van het openbaar gebied zijn gebaseerd op een globale inschatting. Op basis van de beoogde inrichting zal een gedetailleerde raming/bestek worden opgesteld.