Begroting 2019

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit is het doel

Ruim twee jaar nadat gemeenten verantwoordelijk werden voor Wmo, jeugdzorg en participatie is het tijd voor de volgende stap. Met de transformatie in het sociaal domein halen we de schotten tussen Wmo, jeugdzorg en participatiewet weg. We zetten de vraag van de inwoner centraal en werken daarbij integraal vanuit de wettelijke kaders.
Zelfredzaamheid en het benutten van talenten zijn hierbij uitgangspunten. We sluiten beter aan bij veranderingen in de samenleving. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Kwetsbare inwoners, zoals ouderen, mensen met een beperking, of mensen die het even niet zelf meer redden, geven we de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben. Want uitgangspunt blijft: iedereen doet mee. Goed onderwijs helpt daarbij om dorpen leefbaar te houden.
Het doel van de transformatie op het sociaal domein is te komen tot:

  • snellere
  • betere
  • effectievere
  • en integrale ondersteuning en hulp

Deze verandering gaat gepaard met een andere manier van denken en handelen. Er is een andere werkwijze en houding van professionals én inwoners gewenst. We willen als gemeente toekomstbestendig vorm geven aan het sociale veld zodat het betaalbaar en organisatorisch houdbaar blijft en beter aansluit bij de wens van de inwoner.