Begroting 2019

Ruimtegevend bestuur

Financiële toelichting

Product (verschil 2019 - 2018)
x € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2019

Verschil

Algemeen budgettair

37.670

36.948

-723

Via dit product wordt er in 2018 per saldo € 1,72 miljoen onttrokken aan de reserves en in 2019 is hiervoor een bedrag van € 0,21 miljoen begroot. Dit leidt tot een nadeel van € 1,5 miljoen. De gemeentefondsuitkering is basis van de meicirculaire 2018 begroot, en deze leidt tot een verhoging van de inkomsten met € 1,0 miljoen. De overige afwijkingen (een nadeel van € 226.000) hebben betrekking op een aantal stelposten.
Toelichting herberekening gemeentefonds:

  • In de circulaire is een korting opgenomen wegens het plafond BCF. Bij herberekening van de meicirculaire is als uitgangspunt gehanteerd dat het bedrag van de korting alsnog tot uitkering komt in de jaren 2019 – 2022 volgens een percentage 60-50-40-30-20% over de verschillende jaren. Voor het jaar 2019 heeft dit de instemming van de toezichthouder.
  • Met ingang van 2019 gaan de 3D-budgetten over naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Gezien de groei van de accressen zou dit onbedoeld leiden tot een niet realistische groei van de uitgavenbudgetten voor de 3D’s bij het onverkort toepassen van het 1:1 beleidsuitgangspunt. Doordat het totale groei van het fonds op macroniveau voor gemeenten gelijk blijft, wordt de stijging van dit accres dat toe te wijzen is aan de algemene uitkering daarmee ook naar beneden bijgesteld. Daarmee wordt het bestaande beleidsuitgangspunt dat mutaties vanuit de inkomsten van het Rijk 1:1 vertaald worden naar de uitgavenbudgetten losgelaten. Gemeenten worden daar ook min of meer toe verplicht omdat de bedragen voor de 3D-uitkeringen vanaf 2019 niet langer te herleiden zijn uit de algemene uitkering.
  • Door de overgang vanaf van de 3D-budgetten naar de algemene uitkering en daarmee het loslaten van de 1:1 relatie tussen inkomsten en uitgaven is het noodzakelijk om op basis van de eigen begrotingsuitgangspunten jaarlijks de 3D-uitgavenbudgetten voor volume- en prijsontwikkelingen te herzien. In de herberekening is op basis van eigen uitgangspunten een stelpost voor opgenomen van jaarlijks 1,9% vanaf 2020.
  • Een beperkte bijstelling van het budget voor Participatie (Wsw).