Begroting 2019

Lokale heffingen

Het beleid algemeen

Conform de uitgangspunten zoals die benoemd zijn in de kadernota Begroting 2019, is in de begroting 2019 rekening gehouden met een trendmatige stijging van de OZB en de legestarieven met 2,0%. Naast deze trendmatige indexering zorgen areaaluitbreidingen voor een stijging van de belastingopbrengst in 2019 ten opzichte van 2018.

Sinds maart 2017 zijn de teams Belastingen Ple1n en Belastingen Boxtel overgegaan in het Team Belastingen Woz en Invordering. In het bedrijfsplan van MijnGemeenteDichtbij is opgenomen om alle belastingtaken zelf uit te voeren. Op basis hiervan is besloten om in 2018 de afvalstoffenheffing en rioolheffing te implementeren en dit in 2019 zelf op te leggen. Door de belastingen vanuit één organisatie op te leggen geeft dat de inwoners en bedrijven een transparanter beeld van de belastingen die de gemeente oplegt.

Een wetswijziging verplicht de gemeenten om per 2022 de herwaardering van het onroerend goed uit te voeren op basis van oppervlakte (nu is de inhoud nog een bepalende factor). Dit betreft een grootschalig project waarbij de kwaliteit van de gegevens binnen o.a. de Basisregistraties Woz en BAG worden geoptimaliseerd.