Begroting 2019

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelasting

De Onroerende zaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting die geheven wordt over de vastgestelde waarde van elke onroerende zaak. De OZB wordt aangemerkt als een algemene heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk.
De hoogte van de tarieven beweegt rond het landelijk gemiddelde. De geraamde opbrengst wordt als taakstellend aangemerkt. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Hiermee bestaat er duidelijkheid voor het belastingjaar over de berekeningswijze van tarieven.
  • Het is praktisch uitvoerbaar.
  • Het geeft geen afhankelijkheid van de ontwikkelingen op landelijk niveau.
  • Er wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling van het onroerend goed.
  • De opbrengst ligt (met uitzondering van de areaalmutaties) vast.

Voor 2019 zullen de opbrengsten met het inflatiepercentage worden verhoogd. In de Kadernota 2019 is opgenomen dat vanaf 2021 (indien financieel haalbaar) de tarievenniet met een indexering verhoogd worden. Dit betekent dat de totale opbrengst nog uitsluitend zal stijgen met effecten uit de zogenaamde areaaluitbreiding.
De tarieven 2019 worden gebaseerd op de WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2018. Deze is nu nog niet bekend en daarom wordt in deze begroting gerekend met een landelijk gemiddelde waardemutatie zoals die kenbaar zijn gemaakt in de meicirculaire 2018. Dat is een waardestijging van 7% voor de woningen en een waardestijging van 1% voor niet-woningen.
In beginsel worden de OZB-tarieven voor 2019 in december definitief vastgesteld. Deze worden dan gebaseerd op de dan wel bekende WOZ-waarden per 1 januari 2018 van het onroerend goed.
Als het nodig is worden de tarieven voorlopig vastgesteld in december. De hoogte wordt dan bepaald opdat de tarieven naar beneden bijgesteld kunnen worden waarbij rekening is gehouden met de taakstellende opbrengst. Immers tarieven kunnen in de loop van het belastingjaar niet hoger vastgesteld worden. Zij mogen wel naar beneden bijgesteld worden.