Begroting 2019

Lokale heffingen

Rioolheffing

Het tarief wordt gebaseerd op het laatstelijk vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).
De dekking bedraagt in het meerjarig perspectief maximaal 100%.
Het vGRP is in 2017 vastgesteld. Er zijn geen redenen om hier op dit moment van af te wijken. Bij de eerstvolgende update onderzoeken we of harmonisatie van structuur-opzet-financieel tot de mogelijkheden behoort.
Alle lasten en baten worden gebaseerd op de doorrekening van alle onderhoudskosten en investeringsplannen voor een periode van 60 jaren. Hierdoor wordt berekend dat op basis van het te indexeren tarief in een periode van 30 jaren de voorziening afgebouwd wordt tot nihil.
Een resultaat in een jaar wordt gestort of onttrokken aan de voorziening Riolering.

Onderbouwing tarieven riolering
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij

366

379

385

energiekosten

87

95

95

inhuur personeel

0

14

14

kapitaallasten

318

373

326

kosten aanslagoplegging

47

48

48

kwijtscheldingen

21

10

10

overige goederen en diensten

324

351

366

Reserveringen/ voorzieningen

630

478

519

compensabele BTW

97

110

110

Totaal lasten

1.889

1.858

1.874

leges en andere rechten

1.889

1.840

1.874

Totaal baten

1.889

1.840

1.874

Dekkingsresultaat

0

18

0

Dekkingspercentage

100%

100%

100%