Begroting 2019

Lokale heffingen

Leges dienstverlening/burgerzaken

De leges burgerzaken worden voor een deel bepaald door de van Rijkswege vastgestelde (maximum) bedragen. Voor zover deze Rijkstarieven niet van toepassing zijn, kan de gemeente het zelf bepalen en worden de tarieven in 2019 trendmatig verhoogd. Van elke dienstverlening is een geschatte inzet van menskracht de basis voor het bepalen van die tarieven. 100% kostendekking is vanwege de door het rijk opgelegde maximering van de tarieven niet haalbaar.

Onderbouwing tarieven burgerzaken (bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

bijdrage inzet MijnGemeenteDichtbij

493

549

529

inhuur personeel

0

0

0

overige goederen en diensten

75

34

38

rijksleges

228

224

120

Totaal lasten

796

807

687

leges en andere rechten

566

566

469

Totaal baten

566

566

469

Dekkingsresultaat (tekort)

230

241

218

Dekkingspercentage

71%

70%

68%