Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleidende tekst

Op basis van de in december 2015 door de raad vastgestelde financiële verordening neemt het college in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting tenminste de verplichte onderdelen op in de ontwerpbegroting. In artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is het volgende opgenomen:

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

  1. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
  2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:

  1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
  2. een inventarisatie van de risico's;
  3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
  4. een kengetal voor de:
   1. 1a°. netto schuldquote;
   2. 1b°. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
   3. 2°. solvabiliteitsratio;
   4. 3°. grondexploitatie;
   5. 4°. structurele exploitatieruimte; en
   6. 5°. belastingcapaciteit.
  5. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft in 2005 de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld waaraan tot met heden invulling is gegeven.