Begroting 2019

Lokale heffingen

Inleidende tekst

In principe worden de tarieven gebaseerd op een taakstellende begrote opbrengst. Deze worden jaarlijks aangepast met areaaluitbreiding en een indexering voor dat jaar. Afwijkingen hierin worden bij elke belasting afzonderlijk gemeld.

De tarieven van de lokale heffingen zijn hoogstens kostendekkend. Dat betekent dat de geraamde baten (inkomsten) de geraamde lasten (uitgaven) niet overschrijden. In het volgende overzicht maken we inzichtelijk hoe de tarieven van de heffingen berekend zijn. Het beleid per belastingsoort volgt daarna.